Privacyverklaring van WorkNL.eu

Versie privacyverklaring: 27-02-2019

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de website www.worknl.eu door Freelancer Select B.V. (hierna: WORKNL.EU). De privacyverklaring heeft als doel u te informeren op welke wijze WORKNL.EU omgaat met persoonsgegevens die zij via haar website en diensten verkrijgt. WORKNL.EU respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door aanmelding via deze internetsite worden uw gegevens gebruikt zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Onze interne richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens – het klantgegevensbeleid van WORKNL.EU – zijn in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, waaronder de Europese Wet Bescherming Persoonsgegevens. WORKNL.EU behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op het moment van ingang van de wijziging gepubliceerd op de website. Onze (externe) medewerkers zijn verplicht de regels voor gegevensbescherming na te leven conform de wettelijke vereisten.

 

Wie verwerkt uw gegevens?

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Europese Wet Bescherming Persoonsgegevens (GDPR) is de vennootschap Freelancer Select B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 858502501 te Utrecht (Nederland)

 

Wat zijn uw rechten en waar kunt u deze doen gelden?

1) Recht van opzegging

U hebt het recht om uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens te allen tijde weer in te trekken met werking voor de toekomst.

2) Recht van inzage

U hebt het recht om inzage te verlangen in de gegevens die zijn opgeslagen onder uw naam of pseudoniem. Op uw verzoek worden deze gegevens elektronisch verstrekt.

3) Recht op verwijdering, afscherming, verbetering of aanvulling

U hebt het recht om verwijdering, afscherming, verbetering of aanvulling te verlangen van uw persoonlijke gegevens. Indien wettelijke voorschriften verwijdering in de weg staan, worden deze gegevens afgeschermd, zodat ze uitsluitend nog toegankelijk zijn uit hoofde van dwingende wettelijke voorschriften.

4) Aanspreekpunt

Om uw bovengenoemd recht van opzegging of uw recht op informatie, verwijdering, afscherming of rechtzetting uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen aan info@WorkNL.eu. Met het uitoefenen van uw bovengenoemde rechten zijn voor u geen kosten verbonden.

In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het gaat. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure. WORKNL.EU zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal WORKNL.EU de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. WORKNL.EU stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien WORKNL.EU de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt WORKNL.EU de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien WORKNL.EU niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan WORKNL.EU de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. WORKNL.EU schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker WORKNL.EU de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

 

Welke gegevens worden door WORKNL.EU verzameld?

1) Het verzamelen en gebruiken van niet-persoonsgebonden (anonieme) gegevens voor systeem-interne en statistische doeleinden
Bij het openen van onze website verzendt uw internet-browser aan onze server om technische redenen automatisch gegevens (bijv. datum en tijdstip van de toegang, URL adres van de verwijzende website, opgeroepen bestanden, hoeveelheid verzonden data, type en versie browser, besturingssysteem, IP-adres).
Voor zover u bij het gebruik van onze website geen gegevens invoert, is de door onze website verzamelde informatie over u anoniem.

2) Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

• Gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst
Wij verzamelen en gebruiken slechts die persoonlijke gegevens (bijv. naam, e-mailadres) die u per e-mail aan ons toestuurt of die door u worden ingevoerd in een invoerveld op onze website. De opgeslagen persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de bewerking van uw verzoeken.

• Gegevens voor de newsletter-service
Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijde afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@WorkNL.eu of door het afmelden onderaan de nieuwsbrief. 

• Gegevens bij registratie van een account
Bij het registreren als gebruiker worden uw gegevens duurzaam opgeslagen in de klantendatabank van WORKNL.EU. U kunt te allen tijde verlangen dat uw klantgegevens en uw klantenaccount worden verwijderd. Meer informatie vindt u onder „Wat zijn uw rechten en waar kunt u deze doen gelden?“
Bij registratie heeft u toestemming gegeven voor de toezending van aan de website gerelateerde informatie. Deze toestemming is vrijwillig en kan door u te allen tijde worden ingetrokken met betrekking tot de toekomst. U kunt zich te allen tijde afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@WorkNL.eu of via een link in de nieuwsbrief zelf.

 

In welke gevallen hebben derden toegang tot uw gegevens?

1) Geregistreerde gegevens
WORKNL.EU publiceert de gegevens die u in uw account of profiel hebt opgenomen geanonimiseerd op de website (uw achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer zijn niet zichtbaar in het openbaar). De andere gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Indien u niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kunt u de invulvelden in uw account of profiel leeg laten. Ook de content die u zelf op de website plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de website.

2) Doorgifte voor het verzenden van reclamemiddelen
Wij geven uw gegevens NIET door aan onze externe partners voor reclamedoeleinden voor deze externe partners. Uw gegevens worden ook NIET doorgegeven aan derden voor externe reclamedoeleinden.

3) Doorgifte aan overheidsinstanties resp. op gerechtelijk bevel
Op verzoek van de bevoegde instanties moeten wij in individuele gevallen persoonlijke gegevens (bestandsgegevens) doorgeven, voor zover dit noodzakelijk is voor strafvervolging, beveiliging, voor het vervullen van de wettelijke taken van de Binnenlandse Veiligheidsdienst of de militaire inlichtingendienst, of voor handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

4) Doorgifte voor afwikkeling van betaling
Wij geven uw betaalgegevens door aan de betreffende kredietinstelling of de betreffende betalingsdienstverlener in het kader van de afwikkeling van betalingen.

5) Social Plugins
Om uw privacy te beschermen maakt onze website geen gebruik van social plug-ins als u onze website bezoekt. Wij maken op onze website slechts gebruik van grafische links van sociale netwerkaanbieders (Facebook and YouTube). Daarmee is het niet mogelijk dat uw browser direct contact maakt met de server van de sociale netwerkaanbieder. WORKNL.EU is niet aansprakelijk voor de privacyrichtlijnen en procedures van de gelinkte sites.

6) Webanalyse
Om de inhoud van onze website en de gebruiksvriendelijkheid steeds te verbeteren en te optimaliseren gebruiken wij analyse-technologieën van:
• Google Inc. met het product ‘Google AdWords’, ‘Google Analystics’ en ‘Google Search Console’
• Team Yoast met ‘Yoast SEO’

Daarbij worden de sessie- en interactiegegevens van de websitebezoekers verzameld en statistisch geanalyseerd. Voor dit doel worden cookies gebruikt. Voor een deel worden analysegegevens doorgestuurd naar een server van het betreffende analysebedrijf in een lidstaat van de EU of buiten de EU (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten) en opgeslagen. Noch wij noch de webanalysedienst zullen uw IP-adres combineren met andere gegevens die door ons of door de dienstverlener zijn opgeslagen.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen en ervoor zorgen dat het gebruik van de website over het algemeen gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger wordt. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten ook geen virussen. Door middel van een bepaalde instelling van uw browsersoftware kunt u voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd. Onze website maakt gebruik van dergelijke cookies. Door de gebruikte cookies worden geen persoonlijke gegevens over u verzameld. De cookies slaan met name de door u gekozen instellingen op zoals bijvoorbeeld of u zich als gebruiker geregistreerd heeft zodat u direct goed wordt ingelogd. Verder gebruiken wij cookies ook voor statistische doeleinden. Wij wijzen erop dat u bepaalde functies van onze website eventueel niet kunt gebruiken indien u de cookies uitschakelt.
U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.
Deze website bevat mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld YouTube. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken zoals Facebook.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is.

 

Wat doet WORKNL.EU aan databeveiliging?

Onze website en de andere computersystemen zijn beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen en ook tegen verlies en beschadiging.
U dient uw inloggegevens altijd vertrouwelijk te behandelen en na uw bezoek aan onze website het browservenster te sluiten.
Bij het verzenden van persoonlijke gegevens gebruiken wij technische encryptieprocedures. Indien gecodeerde gegevens worden verzonden, kunt u dit in de statusbalk van uw browser herkennen aan een gesloten symbool bijvoorbeeld een sleutel of een slot.

 

Heeft u nog vragen?

Voor alle vragen over uw gegevens of over gegevensbescherming bij WORKNL.EU kunt u contact opnemen met WORKNL.EU door het sturen van een email naar info@WorkNL.eu.

Privacy statement of WorkNL.eu

Version of privacy policy: 27-02-2019

This privacy statement applies to the data collected via the website www.worknl.eu by Freelancer Select B.V. (hereinafter: WORKNL.EU). The purpose of the privacy statement is to inform you how WORKNL.EU handles personal data that it obtains through its website and services. WORKNL.EU respects and protects your privacy and is careful with your personal information. By registering via this website your data will be used as described in this privacy statement.

Our internal guidelines for the protection of personal data – the WORKNL.EU customer data policy – are in accordance with the relevant legal provisions, including the European Data Protection Act. WORKNL.EU reserves the right to make changes to its privacy statement at any time. We therefore advise you to regularly check this policy for changes. A current version of the privacy statement will be published on the website at the moment of the change. Our (external) employees are obliged to comply with the data protection rules in accordance with legal requirements.

 

 

 

Who processes your data?

Responsible for data processing within the meaning of the European Data Protection Act (GDPR) is the company Freelancer Select B.V. registered at the Chamber of Commerce under number 858502501 in Utrecht (Netherlands)

 

 

What are your rights and where can you apply them?

1) Right of cancellation

You have the right to revoke your consent to the collection and use of personal data at any time with effect for the future.

2) Right of access

You have the right to request access to the data stored under your name or pseudonym. These data will be provided electronically at your request.

3) Right to removal, protection, improvement or supplementation

You have the right to request the removal, protection, correction or supplementation of your personal data. If legal regulations prevent removal, these data are protected, so that they are only still accessible under mandatory statutory regulations.

4) Contact point

In order to exercise your aforementioned right of cancellation or your right to information, removal, protection or rectification, you can send an e-mail to info@WorkNL.eu. With the exercise of your mentioned rights above no costs are implied to you.

In your request you should specify as much as possible what personal data it concerns. In response to your request, we will inform you about the further course of the procedure. WORKNL.EU will in principle respond to a request for access or correction request within four weeks. In the event of a request for removal, WORKNL.EU will remove the relevant personal data as soon as possible, unless and insofar as the law obliges to keep the personal data in question or for (other) urgent reasons that oppose removal. WORKNL.EU will send you a confirmation message after you have requested a removal. If WORKNL.EU has not (partially) deleted the relevant personal data, WORKNL.EU sends the visitor a message explaining why the request could not be (fully) met.

If WORKNL.EU cannot or cannot fully determine which personal data pertain to a request for inspection, correction or deletion, WORKNL.EU may ask the visitor to specify his request (further). WORKNL.EU suspend the execution of the request until the visitor has provided WORKNL.EU with the (further) specification.

 

 

 

 

What data is collected by WORKNL.EU?

1) Collection and use of non-personal (anonymous) data for system internal and statistical purposes.
When you open our website, your internet browser automatically sends data to our server for technical reasons (e.g. date and time of access, URL address of the referring website, called files, amount of data sent, type and browser version, operating system, IP address).
Insofar as you do not enter any data when using our website, the information collected about you by our website is anonymous.

2) Collection and use of personal data

• Data for the execution of the agreement
We collect and use only that personal information (e.g. name, e-mail address) that you send to us by e-mail or that you enter in an input field on our website. The stored personal data is used for the execution of the agreement and the processing of your requests.

• Data for the newsletter service
When registering for our newsletter, we use the information you provide to send you the newsletter. You can unsubscribe at any time for (receiving) the newsletter by sending an e-mail to info@WorkNL.eu or by unsubscribing at the bottom of the newsletter.

• Data when registering an account
When registering as a user, your data is stored permanently in the WORKNL.EU customer database. You can request that your customer data and your customer account be deleted at any time. More information can be found under “What are your rights and where can you apply them?”
Upon registration, you have given permission for the transmission of information related to the website. This consent is voluntary and can be withdrawn by you at any time with respect to the future. You can unsubscribe at any time for (receiving) the newsletter by sending an e-mail to info@WorkNL.eu or via a link in the newsletter itself.

 

In which cases do third parties have access to your data?

1) Registered data

WORKNL.EU publishes the data you have included in your account or profile anonymously on the website (your last name, address, e-mail address and phone number are not visible in public). The other data are accessible to all visitors to the website. If you do not want this data to be public, you can leave the entry fields in your account or profile blank. The content that you place on the website yourself is also accessible to all visitors to the website.

2) Transfer for sending advertising materials
We will NOT pass on your details to our external partners for advertising purposes for these external partners. Your information will also NOT be passed on to third parties for external advertising purposes.

3) Transfer to government agencies resp. on court order
At the request of the competent authorities, we must provide personal data (file data) in individual cases, insofar as this is necessary for criminal prosecution, security, for the fulfilment of the statutory duties of the Homeland Security Service or the military intelligence service, or for the enforcement of intellectual property rights. .

4) Transfer for payment settlement
We will pass on your payment details to the relevant credit institution or payment service provider in connection with the settlement of payments.

5) Social Plugins
To protect your privacy, our website does not use social plug-ins when you visit our website. We only use graphic links from social network providers (Facebook and YouTube) on our website. This makes it impossible for your browser to directly contact the social network provider’s server. WORKNL.EU is not responsible for the privacy guidelines and procedures of the linked sites.

6) Web analysis
To continuously improve and optimize the content of our website and the user-friendliness, we use analysis technologies of:
• Google Inc. with the product ‘Google AdWords’, ‘Google Analystics’ and ‘Google Search Console’
• Team Yoast with ‘Yoast SEO’

The session and interaction data of the website visitors are collected and statistically analysed. Cookies are used for this purpose. In part, analysis data are forwarded to a server of the relevant analysis company in a member state of the EU or outside the EU (eg in the United States) and stored. Neither we nor the web analysis service will combine your IP address with other data stored by us or by the service provider.

 

What are cookies?

Cookies are small text files that are stored by your browser and ensure that the use of the website is generally more user-friendly, more effective and safer. Cookies do not damage your computer and do not contain viruses. By means of a certain setting of your browser software you can prevent cookies from being installed. Our website uses such cookies. Due to the cookies used, no personal data about you is collected. In particular, the cookies store the settings you have chosen, such as whether you have registered as a user so that you are immediately logged in correctly. We also use cookies for statistical purposes. We would like to point out that you may not be able to use certain features of our website if you disable the cookies.
You can set your internet browser to notify you when a cookie is placed. You can also completely block the placement of cookies. However, you may not be able to use all parts of the website.
This website contains media files from third party websites such as YouTube. When playing these media files, cookies may be placed by these third parties. Furthermore, this website offers the option to share certain information via social networks such as Facebook.com. When using this functionality, these social networks can place cookies on your computer to keep track of what information is shared.

 

What does WORKNL.EU do for data security?

Our website and the other computer systems are protected by technical and organizational measures against access, alteration or dissemination of your data by unauthorized persons and also against loss and damage.
You should always treat your login details confidentially and close the browser window after your visit to our website.
We use technical encryption procedures when sending personal data. If encrypted data is sent, you can recognize this in the status bar of your browser by a closed symbol, for example a key or a lock.

 

Do you have any questions?

For all questions about your data or about data protection at WORKNL.EU, please contact WORKNL.EU by sending an email to info@WorkNL.eu.

WhatsApp chat