WORKNL.EU ALGEMENE VOORWAARDEN
Release: 14-03-2019

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN WORKNL.EU

1. ALGEMEEN, TOEPASSELIJKHEID

1.1 Het Platform WORKNL.EU is eigendom van FREELANCER SELECT B.V.

1.2 FREELANCER SELECT B.V. heeft ten doel het (internationaal) ontwikkelen, produceren en exploiteren van een of meer (online) platform(en) voor het aanbieden en/of uitwisselen van personeel, diensten en producten.

1.3. FREELANCER SELECT B.V. is gevestigd en kantoorhoudend in Houten (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 858502501.

1.4 Het platform WORKNL.EU heeft als doelstelling:
• Het faciliteren van contacten tussen Gebruikers, d.w.z. Werkzoekenden en Werkgevers, die vacatures en profielen publiceren op het Platform.
• Het ondersteunen van Gebruikers met voor hen relevante producten en diensten in de breedste zin van het woord.

1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten m.b.t. tot het platform WORKNL.EU sluit met Gebruikers, Businesspartners en andere Wederpartijen. Dergelijke overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding, hetgeen schriftelijk kan geschieden of op digitale wijze via het Platform.

1.6 Gebruikers, Businesspartners en andere Wederpartijen aanvaarden de toepassing van deze algemene voorwaarden. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Werkgever of een derde zijn niet van toepassing, en de toepassing daarvan wordt door FREELANCER SELECT B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.7 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.8 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. FREELANCER SELECT B.V. en Gebruikers, Businesspartners en andere Wederpartijen zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen nemen.

2. DEFINITIES
De in deze algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis (in enkelvoud en meervoud):

FS: FREELANCER SELECT B.V. gevestigd en kantoorhoudend in Houten (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 858502501.

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon die al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf het Platform bezoekt.

Gebruiker: iedere Bezoeker die zich op de Website met zijn persoons- en contactgegevens heeft geregistreerd als Werkzoekende of Werkgever, zijn persoons- en contactgegevens op het aanmeldformulier heeft bevestigd, daarna deze Voorwaarden aangeboden heeft gekregen en de Voorwaarden bij registratie heeft geaccepteerd teneinde een overeenkomst met FS te sluiten waar de Voorwaarden deel van uitmaken teneinde al dan niet tegen (periodieke) betaling van een vergoeding toegang te krijgen tot het Gebruikersgedeelte.

Werkzoekende: iedere natuurlijke persoon op de arbeidsmarkt zijn arbeid, kennis en/of kunde aanbiedt met als doel in een loondienstbetrekking te geraken.

Werkgever: een (rechts)persoon die werknemers in dienst heeft of wenst te nemen middels het invullen van een vacature.

Intermediair: iedere Werkgever die actief is in de arbeidsbemiddeling en/of de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (bijvoorbeeld uitzendbureaus, detacheerders en werving en selectiebureaus voor de werving van ad-interim professionals).

Businesspartners: verzamelbegrip voor Wederpartijen die geen Gebruiker zijn. Er zijn Servicepartners, Softwarepartners, Contentpartners en Advertentiepartners.

Servicepartner: partij betrokken bij het behartigen van de belangen van gebruikers en het faciliteren in contacten tussen vraag naar en het aanbieden van werk.

Softwarepartner: partij betrokken bij de technische doorontwikkeling van het Platform door IT-diensten of producten te leveren.

Contentpartner: partij betrokken bij de inhoudelijke en informatieve doorontwikkeling van het Platform door Content te leveren.

Advertentiepartner: partij die tegen betaling in staat wordt gesteld zichzelf te presenteren aan Bezoekers en Gebruikers, door middel van het verspreiden van Content.

Wederpartij: iedere wederpartij van FS in overeenkomsten waarop de Voorwaarden van toepassing zijn. Als Wederpartij kunnen in ieder geval kwalificeren Gebruikers en Businesspartners.

Content: alle geschreven tekst, audio-, video- en fotomateriaal inclusief Geplaatste Vacatures, Reacties, aangeleverde logo’s, cv’s of ander geplaatste bijdragen die ter beschikking van FS zijn gesteld met als doel publicatie op de Website resp. verspreiding onder Gebruikers.

Platform: alle websites en andere online toepassingen (zoals bijvoorbeeld apps) in eigendom of beheer van FS, waaronder ook begrepen de Website en (delen van) websites van derden met wie FS een overeenkomst heeft ter zake van de invulling van (dat deel van) die website(s).

Website: alle webpagina’s op de internetdomeinen WorkNL.eu alsmede alle delen van online toepassingen (zoals bijvoorbeeld apps) voor zover die in eigendom en beheer zijn van FS t.b.v. het Platform WORKNL.EU.

Gebruikersgedeelte: het gedeelte van de Website en speciale functionaliteit op de Website voor zover uitsluitend toegankelijk voor Gebruikers na invoering van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Dit geldt onder andere (maar niet uitsluitend) voor alle delen van het Platform die door FS zijn ingericht om:
A. klant-, persoons-, contact-, contract-, facturatie- en betalingsgegevens te beheren noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen FS en Wederpartij en/of
B. profielgegevens en andere content van Wederpartijen te ontvangen en beheren alvorens deze ten behoeve van Wederpartij te publiceren op het Platform en/of
C. te Plaatsen, alsmede Vacature te wijzigen en anderszins te bewerken en beheren en/of
D. te Reageren, alsmede Reacties te wijzigen, aan te vullen en anderszins te beheren en/of
E. een Wederpartij in staat te stellen persoonlijke pagina’s vrij in te richten teneinde zichzelf te presenteren richting Bezoekers of andere Gebruikers.
F. alle API’s die gebruikt kunnen worden door Wederpartijen om meer geautomatiseerd gebruik te maken van de functionaliteit beschikbaar in het Gebruikersgedeelte.

Plaatsen: het indienen van een Vacature door een Wederpartij bij FS met als doel deze door publicatie onder de aandacht te brengen van Bezoekers. Het plaatsen van advertenties op het advertentieprikbord en stellingen en reacties op het discussieforum op het Platform valt niet onder deze definitie.

Vacature: een concrete invulling van een vraag naar werk.

Reactie: het te publiceren resultaat van Reageren bestaande uit tekst en bijlagen. Reacties worden door FS gepubliceerd op het platform. Het plaatsen van advertenties op het advertentieprikbord en stellingen en reacties op het Platform valt niet onder deze definitie.

Reageren: het schrijven, bewerken en uiteindelijk ter publicatie via de website versturen van een bericht, ter zake van een specifieke Vacature aan een Werkgever door een Werkzoekende of Intermediair. Reageren kan publiek waarbij de Reactie volledig leesbaar is voor andere Bezoekers en Reageren kan privé, waarbij de Reactie beperkt leesbaar is voor andere Bezoekers. Het plaatsen van stellingen en reacties op het discussieforum op het Platform valt niet onder deze definitie.

Profielpagina’s: alle webpagina’s die een Gebruiker in het Gebruikersgedeelte ingevuld zijn en die dienen om de Wederpartij te presenteren aan Bezoekers.

Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van FREELANCER SELECT B.V. inzake het platform WORKNL.EU.

3. VERPLICHTINGEN FS
3.1 In de uitvoering van haar dienstverlening is FS gehouden tot het betrachten van zorgvuldigheid zo groot als redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, waarbij geldt dat FS vrij is in de wijze waarop zij haar dienstverlening verleent en FS te allen tijde onbeperkt gerechtigd is om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.

3.2 FS spant zich in om voor Bezoekers een zo relevant mogelijke gebruikerservaring te creëren binnen de kaders van de afspraken die zij maakt met Gebruikers en Businesspartners. Onderdeel van een relevante gebruikerservaring is helderheid over de meest voorkomende rol die Gebruikers spelen op de markt. Hiervoor heeft FS drie standaard classificaties: Werkzoekende, Werkgever en Intermediair. Op basis van de gegevens die Gebruikers opgeven bij registratie en het invullen van hun Profielpagina’s, alsmede gegevens uit externe bronnen, classificeert FS iedere Gebruiker als Werkzoekende, Werkgever of Intermediair.

3.3. FS spant zich in voor een continue en correcte werking van de Website. Indien het voor onderhoud of uitbreiding wenselijk is de toegang tot de Website (tijdelijk) te beperken, zal FS trachten deze beperkingen op tijdstippen te doen dat Bezoekers en Wederpartijen hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden.

3.4 FS zal zich inspannen teneinde misbruik als bedoeld in artikel 4.2 te voorkomen. Deze inspanning kan inhouden dat FS soms ‘spook-’Gebruikers en ‘spook-’Vacatures mengt tussen echte Gebruikers en Vacatures, om eventueel misbruik op te sporen.

3.5 Als FS, misbruik als bedoeld in artikel 4.2, constateert is zij gehouden handhavend op te treden tegen de partij die zich schuldig maakt aan het misbruik, waarbij FS bij de bepaling van de mate van sanctionering ervan uit mag gaan dat incidenten niet op zichzelf staan, maar een structureel karakter hebben.

4. VERPLICHTINGEN GEBRUIKERS
4.1 De Gebruiker die via het Platform een overeenkomst met FS sluit door via het Platform een aanbod van FS voor een al dan niet betaalde dienst te hebben aanvaard, heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst maar ook de gegevens die worden gepubliceerd op Profielpagina’s te corrigeren. Zolang er een overeenkomst tussen FS en Gebruiker bestaat heeft Gebruiker de plicht om wijzigingen in zijn persoons-, contact-, vestigingsadres- en profielgegevens onverwijld aan FS door te geven. Bij twijfel over de identiteit van een Gebruiker kan FS de Gebruiker om een kopie legitimatiebewijs vragen.

4.2 Iedere Gebruiker heeft de plicht zich te onthouden van misbruik. Van misbruik is sprake indien misbruik objectief vast te stellen is en – in het geval deze objectieve mogelijkheid tot vaststellen er niet is – indien FS van Gebruikers klachten ontvangt over gedragingen die kwalificeren als misbruik. Onder misbruik wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan:
i. Als Gebruikers al dan niet onder valse voorwendselen het Platform oneigenlijk gebruiken om Gebruikers of derden te bevoordelen of benadelen in de ruimste zin van het woord.
ii. Ieder gebruik van het Platform waarbij de Gebruiker bij het inrichten van Profielpagina’s, Plaatsen en Reageren opzettelijk of abusievelijk niet volkomen transparant is over zijn identiteit en rol op de markt (Werkzoekende, Werkgever, Intermediair) met als mogelijk neveneffect een commercieel gewin of een minder optredend commercieel nadeel, dat bij volkomen transparantie naar redelijke verwachting niet of in mindere mate zou hebben opgetreden.
iii. Het plegen van acquisitie op Gebruikers anders dan waarvoor het Platform bedoeld is (bijvoorbeeld voor de opbouw van een concurrerend platform dat primair in min of meer dezelfde behoefte voorziet als het Platform).
iv. Het verspreiden van Geplaatste Vacatures buiten het Platform of op concurrerende platforms zoals bedoeld onder iii., tenzij Gebruiker zelf de betreffende Vacature heeft geplaatst.
v. Het Plaatsen van Vacatures door Intermediairs zonder dat de Werkgever aan wie de te rekruteren arbeidskracht uiteindelijk ter beschikking zal worden gesteld nadrukkelijk toestemming heeft gegeven voor Plaatsing van de betreffende Vacature door die Intermediair.
vi. Het plaatsen van directe contactgegevens (email, fax, telefoon, www adres, social media- adressen, etc.) op Profielpagina’s, in Reacties en in Vacatures, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verkregen van FS.
vii. Indirecte acquisitie, hierbij zijn de volgende vormen van misbruik mogelijk:
• Het kopiëren en her-publiceren op een andere website van Content, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FS,
• Het Plaatsen van Vacatures zonder dat de Eindwerkgever (de organisatie ten gunste waarvan de gezochte professional uiteindelijk zijn diensten verricht) of de Intermediair die hiertoe van de Eindwerkgever toestemming had verkregen voorafgaand aan de Plaatsing op het Platform aan de Plaatsende Gebruiker aantoonbaar schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de Plaatsing. Van misbruik is direct sprake indien de Plaatser van een Vacature op eerste verzoek van FS niet binnen 24 uur de schriftelijke toestemming als bedoeld in dit lid kan aantonen. Indien na genoemde 24 uur met documenten of emailverkeer deze toestemming niet aannemelijk kan worden gemaakt, is FS gerechtigd tot opschorting van toegangsrechten tot het Platform en eventueel alle ander sanctionering zoals bedoeld in de Voorwaarden.
viii. het niet correct afsluiten (d.w.z. archiveren) van Vacatures. Werkgevers dienen hun Vacatures zodra deze met kandidaten ingevuld zijn of niet verder ingevuld hoeven te worden af te sluiten.

4.3 Om de continuïteit van het Platform op de lange termijn te waarborgen, zijn Gebruikers gehouden de naleving van de Voorwaarden te handhaven binnen hun eigen organisatie. Indien FS constateert dat een Gebruiker misbruik als bedoeld in artikel 4.2 van dit artikel pleegt dan is Gebruiker verplicht – nadat zij door FS schriftelijk op het misbruik is gewezen – onverwijld dit misbruik te doen beëindigen, bij gebreke waarvan Gebruiker:
i. Als Wederpartij zonder nadere aankondiging in verzuim is en het Platform vanaf dat moment schade berokkent waarvoor zij aansprakelijk is.
ii. Tijdelijk de levering van diensten kan worden ontnomen resp. de toegang tot (delen van) het platform kan worden ontzegd (leveringen uit hoofde van overeenkomsten worden in dat geval opgeschort, waarbij Wederpartij FS niet aansprakelijk kan houden van enig nadeel dat zij hiervan ondervindt).
iii. Ermee rekening moet houden dat FS het recht heeft haar Gebruikers te informeren over concrete maatregelen die zij heeft genomen om de opheffing van het misbruik door Wederpartij te realiseren. FS is vrij in de keuze van het medium dat zij gebruikt voor de communicatie met haar Gebruikers. FS is vrij in het noemen van de identiteit van de Wederpartij in deze communicatie en Wederpartij is niet gerechtigd tot enige vergoeding van schade als gevolg van deze communicatie, ook niet als later een onafhankelijke derde oordeelt dat een sanctioneringsmaatregel buitenproportioneel is geweest.

4.4 FS heeft het recht om in situaties waarbij sprake is van opzettelijk misbruik bij Gebruiker een boete op te eisen (waarbij Gebruiker gehouden is op eerste verzoek te betalen) van vijfduizend Euro per overtreding en duizend Euro per dag of dagdeel dat die overtreding voortduurt. FS zal zeer terughoudend zijn in de uitoefening van haar recht krachtens dit lid en voor uitoefening van haar recht krachtens dit lid de betreffende Gebruiker of Werkgevergebruiker schriftelijk manen het misbruik te stoppen en deze een redelijke termijn te geven waarbinnen deze maatregelen kan nemen om het misbruik te staken. Van opzettelijk misbruik zal in ieder geval sprake zijn indien een Werkgevergebruiker na verloop van deze redelijke termijn het misbruik niet definitief heeft weten te stoppen en niet transparant, constructief en adequaat samenwerkt met FS om het misbruik te stoppen.

5. VERLENGING, PRIJZEN, FACTURATIE, BETALING
5.1 Tenzij in de betreffende overeenkomst anders bepaald, kennen overeenkomsten een doorlopend karakter met automatische verlenging en een opzegtermijn van 30 kalenderdagen. Opzegging gebeurt per e-mail aan info@WorkNL.eu, zodat het moment van opzegging achteraf voor FS en Wederpartij niet ter discussie kan komen te staan. De partij die een beroep doet op tijdige of niet-tijdige opzegging kan dit beroep alleen doen door overlegging van de verzend- resp. ontvangstbevestiging van de betreffende opzegging.

5.2 Een overeenkomst wordt geacht (opnieuw) te zijn verlengd, zodra beëindiging door opzegging per de einddatum met inachtneming van de opzegtermijn niet meer mogelijk is. De duur waarmee verlengd wordt volgt steeds op de laatste dag van de initiële of eerder verlengde duur van de overeenkomst.

5.3 FS is gerechtigd om haar prijzen bij elektronisch gesloten overeenkomsten die stilzwijgend worden verlengd aan te passen met ingang van een verlengde duur van de overeenkomst, waarbij zij de nieuwe prijs voor de toekomstige abonnementen via haar Website en door middel van de nieuwsbrief bekend moet maken minimaal 14 dagen voordat de opzegtermijn van de op dat moment geldende overeenkomst afloopt en de verlenging tegen de aangepaste prijs effectief plaatsvindt.

5.4 Bij overeenkomsten met Wederpartijen met wie FS een schriftelijke overeenkomst met ‘natte’ handtekening heeft gesloten (die derhalve niet op de Website tot stand is gekomen), is FS gerechtigd niet vaker dan een maal per zes maanden haar prijzen aan te passen. FS dient prijswijzigingen schriftelijk te communiceren en betroffen Wederpartijen in staat te stellen hun overeenkomst te beëindigen, indien zij de aangepaste prijs niet willen betalen voor de geleverde diensten.

5.5 FS is zonder beperking gerechtigd voor verschillende marktsegmenten verschillende contracttypen in te voeren. FS is niet gebonden aan gevoerde contracttypen en is gerechtigd contracttypen toe te voegen en te verwijderen.

5.6 FS factureert alle Wederpartijen de volledige te betalen prijs zodra beëindiging door opzegging per de einddatum met inachtneming van de opzegtermijn niet meer mogelijk is.

5.7 FS hanteert een betalingstermijn van 28 kalenderdagen.

5.8 Tussen FS en Wederpartij overeengekomen prijzen zijn altijd te vermeerderen met BTW.

5.9 Voor het factureren is de administratie van FS leidend, maatgevend en bindend, tenzij Wederpartij aannemelijk maakt dat er een fout in de administratie van FS aanwezig is. Wederpartij wordt geacht een dergelijke fout aannemelijk te hebben gemaakt, indien Wederpartij cijfers van een onafhankelijk administratief systeem van een derde kan overleggen die duidelijk wijzen op een aanzienlijke onregelmatigheid en zij FS ter verificatie een redelijke termijn zonder beperking toegang tot het onafhankelijk administratief systeem heeft gegeven.

5.10 Indien betaling door Wederpartij na het verlopen van een overeengekomen betalingstermijn niet volledig is ontvangen, is FS gerechtigd tot het berekenen van EUR 10,- administratiekosten voor iedere herinnering en EUR 10,- administratiekosten voor iedere aanmaning die zij verstuurt voordat volledige betaling is ontvangen. Op de herinnering en de aanmaning zal FS een betaaltermijn hanteren van 5 kalenderdagen.

5.11 Onverminderd artikelen 5.6 en 5.7: Indien na het verlopen van de betalingstermijn op de betalingsherinnering en –aanmaning volledige betaling uitblijft, is Wederpartij in verzuim zonder dat hiervoor nadere ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment dat sprake is van verzuim, dan is:
i. Wederpartij verschuldigd (i) invorderingskosten van 10% over het totaal van de openstaande hoofdsom vermeerderd met administratiekosten als bedoeld in artikel 5.11, de wettelijke rente voor handelstransacties vermeerderd met drie procent over de openstaande hoofdsom vermeerderd met administratiekosten en invorderingskosten alsmede (iii) alle aanvullende kosten die FS maakt om haar vorderingen geïnd te krijgen.
ii. FS gerechtigd om zonder nadere aankondiging haar levering aan Wederpartij in de vorm van het verlenen van iedere toegang tot het Platform volledig of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat FS gehouden is tot vergoeding van enige schade als gevolg van die opschorting en zonder dat FS gehouden is om Wederpartij te compenseren voor de periode dat hem de toegang ontzegd werd als gevolg van zijn niet-nakoming.

5.12 Gedane betalingen worden gedaan eerst ter voldoening van rente, dan van invorderingskosten, dan van administratiekosten en tenslotte ter voldoening van de openstaande hoofdsom.

5.13 Bezwaren zoals betwisting van facturen kunnen uitsluitend schriftelijk worden gemaakt tot uiterlijk 21 kalenderdagen na de datum waarop de factuur gestuurd werd ter zake van het gefactureerde, bij gebreke waarvan alle rechten tot reclamatie vervallen. Dit gebeurt per e-mail aan info@WorkNL.eu, zodat het moment van opzegging achteraf voor FS en Wederpartij niet ter discussie kan komen te staan.

5.14 Een bezwaar of betwisting bevrijdt Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting. Het verschaft evenmin ruimte voor iedere vorm van uitstel van betaling of opschorting van enige andere verplichting van Wederpartij jegens FS.

5.15 Wederpartij is slechts dan gerechtigd tot de verrekening van verschuldigde bedragen, indien er tussen Wederpartij en FS schriftelijk overeenstemming is bereikt over de verschuldigdheid van de vordering waarmee Wederpartij wenst te verrekenen.

5.16 FS is te allen tijde gerechtigd om per 1 januari van ieder jaar zonder nadere aankondiging haar prijzen te verhogen met een inflatiecorrectie ter grootte van de CBS-consumentenprijsindex.

6. LEVERING, OVERMACHT EN ONTOEREKENBARE TEKORTKOMING
6.1 Indien FS met Wederpartij een termijn is overeengekomen waarbinnen FS zal leveren, dan geldt deze termijn als indicatief en niet als fataal. FS is dan verplicht tot een redelijke inspanning om de levertermijn te halen. Bij overschrijding is FS enkel op grond van het niet nakomen van de levertermijn niet in verzuim.

6.2 Indien FS levering van e-mail notificaties binnen een bepaalde termijn garandeert, dan garandeert zij een inspanningsverplichting tot het uitsturen van die e-mail notificaties binnen de gestelde termijn. FS zal bij discussies over of een bepaalde e-mail notificatie (tijdig) verstuurd is, die specifieke e-mail notificatie niet hoeven te loggen en archiveren. Maatgevend en bindend in dergelijke vraagstukken is de algehele server performance over een langere periode en het percentage e-mail notificaties dat binnen de gestelde termijn verstuurd is te berekenen over alle Werkgevers tezamen. FS spant zich in om te allen tijde minimaal 99% van de e-mail notificaties (tijdig) te versturen.

6.3 Indien FS met Wederpartij bepaalde aantallen is overeengekomen die FS zal leveren, dan is FS verplicht tot een redelijke inspanning om de te leveren aantallen te halen. Bij te lage geleverde aantallen is FS niet in verzuim. Zolang FS de redelijke inspanningsverplichting in acht neemt, blijft zij gerechtigd leveringen te doen en overeenkomstig te factureren. Wederpartij is bij uitgestelde leveringen het proportionele deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd, welke – indien geen kortere termijn van facturering is overeengekomen – uiterlijk factureerbaar is 30 kalenderdagen na levering van het geleverde gedeelte.

6.4 Iedere leveringsgarantie die FS doet, heeft tussen FS en Wederpartij te gelden als inspanningsverplichting.

6.5 Indien zich een situatie voordoet waarin FS niet de overeengekomen aantallen levert, dan kan dit een Wederpartij nooit het recht geven om van FS te verlangen
(a) dat FS relaties met klanten of leveranciers opschort of beëindigt of
(b) dat FS haar website aanpast teneinde hogere aantallen te gaan leveren.
Evenmin kan in genoemde situatie de betreffende Wederpartij van FS verlangen dat FS afziet van voorgenomen veranderingen in layout en gebruikersinteractie op het Platform. FS is te allen tijde vrij het Platform naar eigen keuze in te richten, waarbij heeft te gelden dat afbeeldingen, teksten, lettertypen, lettergrootten en overige vormgegeven elementen in offertes en overeenkomsten FS niet binden of beperken in de doorontwikkeling van het Platform resp. de ontwikkeling van nieuwe producten. Een Wederpartij kan geen rechten uitoefenen om dergelijke doorontwikkelingen te beïnvloeden in haar voordeel.

6.6 FS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, alsmede indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in de Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FS geen invloed kan uitoefenen, waardoor FS niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. FS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van een overeenkomst met Wederpartij verhindert, intreedt nadat FS haar verbintenis had moeten nakomen.

6.7 In geval van misbruik als bedoeld in artikel 4.2 kan door Gebruiker geen beroep op overmacht worden gedaan.

6.8 Indien een Wederpartij niet of niet volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst of de Voorwaarden voldoet, dan is FS gerechtigd haar dienstverlening in het algemeen en al haar leveringen aan Wederpartij in het bijzonder op te schorten of de overeenkomst met Wederpartij te beëindigen zulks naar vrije keuze van FS, waarna
(a) alle door Wederpartij verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden en
(b) Wederpartij geen directe of indirecte schade als gevolg van gemiste inkomsten, gemaakte kosten of anderszins kan vorderen.

6.9 Indien, zulks ter exclusieve beoordeling van FS, FS kan verwachten dat
(a) Wederpartij in de toekomst (deels) niet (tijdig) zal (kunnen) nakomen zoals overeengekomen of
(b) Wederpartij voor leveringen van FS niet zal (kunnen) betalen zoals overeengekomen, heeft FS het recht om de tussen Wederpartij en FS gesloten overeenkomst te ontbinden resp. alle leveringen en prestaties van FS aan Wederpartij op te schorten, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, waarbij FS tevens zal zijn bevrijd van alle beperkende bepalingen die voortvloeien uit eerdere overeenkomsten met Wederpartij.

6.10 Van een situatie als bedoeld in artikel 6.9 zal in ieder geval sprake zijn indien en zodra (i) de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard,
(ii) de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt,
(iii) de Wederpartij door executoriale beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of een deel daarvan verliest of
(iv) door een derde voor Wederpartij faillissement wordt aangevraagd.

6.11 FS faciliteert de belangen van gebruikers met andere achtergrond in de opleiding, taal, cultuur en (werk)ervaringen in relatie tot het vinden van werk. Daartoe zal FS Content in meerdere talen ondersteunen. Bij tegenstrijdigheid tussen de verschillende talen is de Nederlandse Content bindend.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM EN EXCLUSIVITEIT

7.1 FS is gerechtigd tot vrije en onbeperkte publicatie op het Platform van alle Content en merk- en handelsnamen van Wederpartij vanaf het begin van de overeenkomst tot onbeperkte duur na het einde van de overeenkomst.

7.2 Wederpartij garandeert dat hij gerechtigd is te beschikken over de intellectuele eigendommen als bedoeld in artikel 7.1.

7.3 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door FS al dan niet ten behoeve van Wederpartij ontwikkelde software berusten bij FS. Wederpartij onthoudt zich van vermenigvuldigen en openbaarmaking van de software (waaronder begrepen userinterface, schermen en (bron)code). Wederpartij onthoudt zich van ieder gebruik van het uitgewerkte concept zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FS.

7.4 Indien Wederpartij geldt als Werkgever of Contentpartner en hij als onderdeel van de overeenkomst met FS Content levert aan FS, dan garandeert Wederpartij dat deze Content (a) door of in Vacature van Wederpartij voor FS op maat is gemaakt en dus uniek en exclusief aan FS ter beschikking wordt gesteld,
(b) op geen andere website deze Content zal worden gepubliceerd,
(c) Wederpartij noch enige derde partij rechten kan uitoefenen die de vrije, onbeperkte publicatie van de Content door FS kan beperken of rechten kan uitoefenen die strijdig zijn met de exclusieve rechten van FS ter zake van de Content.

7.5 Onverminderd artikel 6.7: Indien Content onrechtmatig door derden gepubliceerd staat, kan FS van de Wederpartij van wie zij de eigendoms- of gebruiksrechten (mede) verwierf tot 48 maanden nadat de Content aan FS ter beschikking werd gesteld alle redelijke medewerking vorderen bij haar inspanningen de onrechtmatige publicatie te stoppen.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 FS is niet aansprakelijk jegens Wederpartij voor directe noch indirecte schade die niet veroorzaakt is als gevolg van opzet, schuld en/of grove nalatigheid aan de zijde van FS.

8.2 FS is geen partij in overeenkomsten ter zake van de Vacature die via het Platform gesloten worden tussen Gebruikers onderling.

8.3 Onverminderd artikel 8.1 geldt, dat FS niet aansprakelijk is jegens Wederpartij voor aanspraken die derden bij Wederpartij maken. In het bijzonder geldt deze bepaling voor claims van derden bij Wederpartij die direct of indirect voortvloeien uit
(a) een incorrect functioneren van de Website en
(b) fouten in de verwerking van Vacatures en overige te publiceren gegevens

8.4 Onverminderd artikel 8.1 geldt, dat FS niet aansprakelijk is jegens Wederpartij voor gederfde inkomsten en gemaakte kosten voor zover die direct of indirect voortvloeien uit (a) fouten op de Website,
(b) fouten in de verzameling en verwerking van Vacatures en overige te publiceren gegevens,
(c) tijdelijke of permanente uitval van (delen van) de Website,
(d) de samenwerking in zijn algemeenheid en/of
(e) het opschorten of beëindigen van overeenkomsten resp. leveringen, ongeacht op welke grond de opschorting of beëindiging geschiedde en ongeacht of de opschorting of beëindiging jegens Wederpartij rechtmatig of proportioneel was.

8.5 Wederpartij is zonder beperking aansprakelijk voor schade als direct of indirect gevolg van misbruik (zoals bedoeld in artikel 4.2) begaan door haarzelf en door Serviceverleners op wie zij een aanmerkelijke invloed kan uitoefenen.

8.6 Wederpartij is zonder beperking aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit misbruik als bedoeld in artikel 4.2. Indien Wederpartij dit misbruik niet onverwijld beëindigt nadat FS de Gebruiker schriftelijk heeft verzocht om het misbruik te beëindigen, betaalt Wederpartij een boete van vijfduizend Euro per dag onverminderd het recht van FS om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

8.7 Wederpartij vrijwaart FS voor aanspraken die derden bij FS maken die direct of indirect voortvloeien uit de niet-nakoming door Wederpartij van artikelen 7.2 en 7.4. Bedoelde vrijwaring ziet ook op alle kosten die FS moet maken om zich te verweren tegen de aanspraken bedoeld in dit lid.

8.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 tot en met 8.4 geldt, dat– indien FS aansprakelijk is of wordt jegens Wederpartij – FS maximaal aansprakelijk is voor het bedrag dat Wederpartij de laatste 3 maanden aan FS verschuldigd is geweest, waarbij FS gerechtigd is om het uit de aansprakelijkheid voortvloeiende verschuldigde bedrag te verrekenen met openstaande nota’s (ook indien de betaaltermijn op deze nota’s nog niet is verstreken) en toekomstige leveringen (voor zover die reeds in beperkte of onbeperkte hoeveelheid tegen een al vastgestelde prijs zijn overeengekomen).

9. OVERIGE BEPALINGEN
9.1 FS en Wederpartij zullen geen mededelingen aan derden doen omtrent hun (inhoud van de) overeenkomst, anders dan na voorafgaand overleg, tenzij de overeenkomst al bij een breed publiek bekend had kunnen zijn. Deze bepaling blijft van kracht tot 24 maanden na het einde van de overeenkomst.

9.2 Nadat alle overeenkomsten tussen FS en Wederpartij zijn geëindigd blijven artikel 7.1, 9.1 en 9.5, van kracht totdat de termijnen genoemd in deze bepalingen zijn verlopen.

9.3 Algemene of andere voorwaarden van Wederpartij zijn niet van toepassing tenzij hun toepasselijkheid schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen met FS en de betreffende set voorwaarden aantoonbaar aan FS ter hand is gesteld.

9.4 Indien een Wederpartij handelt in strijd met geldende bepalingen en FS maakt hiertegen geen bezwaar, dan kan het uitblijven van bezwaar nimmer worden opgevat als berusting van FS in de niet-naleving van de bepalingen, noch als acceptatie van een nieuwe vorm van nakoming. FS behoudt al haar rechten tenzij zij schriftelijk uitdrukkelijk aan Wederpartij verklaart geen aanspraak meer te zullen maken op bedoelde rechten.

9.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van FS worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door FS ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

9.6 De Voorwaarden kunnen door FS periodiek worden herzien. De Voorwaarden die op een overeenkomst van toepassing zijn, zijn steeds de Voorwaarden zoals die gepubliceerd stonden op de Website op het moment van het ondertekenen van de overeenkomst tussen FS en Wederpartij. De administratie en het archief van FS is hiervoor maatgevend. Als een bepaling in de Voorwaarden in strijd is met enige bepaling in een overeenkomst met Wederpartij, prevaleert de afwijkende bepaling in de overeenkomst.

9.7 Indien enige bepaling van de Voorwaarden of een overeenkomst ongeldig of onverbindend is, blijven de bepalingen voor het overige van kracht en zullen FS en Wederpartij in goed overleg de ongeldige of onverbindende bepaling vervangen door een andere die zo nauw mogelijk aansluit op hetgeen met de ongeldige of onverbindende bepaling bedoeld werd.

9.8 Kopjes en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om de verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de betekenis en interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden.

9.9 De definitie van woorden in enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm daarvan en vice versa. Indien met betrekking tot personen of partijen een geslacht wordt aangeduid, heeft die aanduiding ook betrekking op het andere geslacht. Indien in een definitie een werkwoord wordt gedefinieerd, gelden vervoegingen van dit werkwoord geschreven met een hoofdletter onverminderd onder de (vervoegde) definitie.

9.10 Op de relatie tussen FS en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen beslist de rechtbank van Utrecht.

Klik hier voor onze privacy policy & cookies statement.

WORKNL.EU TERMS AND CONDITIONS
Release: 14-03-2019

TERMS AND CONDITIONS FOR THE USE OF WORKNL.EU

1. GENERAL, APPLICABILITY

1.1 The WORKNL.EU Platform is the property of FREELANCER SELECT B.V.

1.2 FREELANCER SELECT B.V. aims to (internationally) develop, produce and operate one or more (online) platform (s) for the provision and / or exchange of personnel, services and products.

1.3. FREELANCER SELECT B.V. is based in Houten (the Netherlands), registered with the Chamber of Commerce Utrecht under number 858502501.

1.4 The WORKNL.EU platform aims at:
• Facilitate contacts between Users, i.e. Jobseekers and Employers, who publish vacancies and profiles on the Platform.
• Supporting Users with relevant products and services in the broadest sense of the word.

1.5 These conditions apply to all agreements regarding the platform WORKNL.EU concludes with Users, Business partners and other Counterparties. Such agreements are concluded through offer and acceptance, which can take place in writing or in a digital manner via the Platform.

1.6 Users, Business partners and other Counterparties accept the application of these general terms and conditions. Any purchase or other terms and conditions of the Employer or a third party are not applicable, and the application thereof is explicitly rejected FREELANCER SELECT B.V.

1.7 Any deviations from these general terms and conditions are only valid if expressly agreed in writing.

1.8 If one or more stipulations in these general terms and conditions are null and void or become void, the other provisions of these general terms and conditions remain fully applicable. FREELANCER SELECT B.V. and Users, Business partners and other Counterparties will in that case consult with each other in order to agree on new provisions to replace the void and / or voided provisions, whereby they will as far as possible observe the purpose and intent of the original provision.

2. DEFINITIONS
The terms referred to in these general terms and conditions with initial capital have the following meaning (in singular and plural):

FS: FREELANCER SELECT B.V. established and office in Houten (the Netherlands), registered with the Chamber of Commerce Utrecht under number 858502501.

Visitor: any natural person who, whether or not acting in the course of a profession or business, visits the Platform.

User: every Visitor who has registered on the Website with his / her personal and contact details as a Jobseeker or Employer, has confirmed his / her personal details and contact details on the application form, then has received these Terms and Conditions and has accepted the Terms and Conditions upon registration in order to reach an agreement with FS to which the Conditions are part in order to gain access to the User section, whether or not against the (periodic) payment of a fee.

Job seeker: every natural person on the labor market offers his labor, knowledge and / or skills with the aim of gaining an employment relationship.
Employer: a (legal) person who employs or wishes to employ employees by filling a vacancy.

Intermediary: every Employer who is active in the employment mediation and / or the provision of workers (for example temporary employment agencies, secondment agencies and recruitment and selection agencies for the recruitment of ad interim professionals).

Business partners: collective term for Counterparties that are not Users. There are Service Partners, Software Partners, Content Partners and Advertising Partners.

• Service partner: party involved in looking after the interests of users and facilitating contacts between demand for and offering work.

Software partner: party involved in the technical further development of the Platform by supplying IT services or products.

• Content partner: party involved in the content and informative further development of the Platform by delivering Content.

• Ad partner: party that is allowed to present itself to Visitors and Users against payment by means of the distribution of Content.

Counterparty: any other party to FS in agreements to which the Terms and Conditions apply. If Counterparty can in any case qualify Users and Business partners.

Content: all written text, audio, video and photo material including Placed Jobs, Responses, supplied logos, CVs or other placed contributions made available to FS for the purpose of publication on the Website resp. distribution among Users.

Platform: all websites and other online applications (such as apps) owned or managed by FS, including the Website and (parts of) websites of third parties with whom FS has an agreement in respect of the content of (that part of) that website (s).

Website: all webpages on the internet domains WorkNL.eu as well as all parts of online applications (such as apps) insofar as they are owned and managed by FS for the Platform WORKNL.EU.

User section: the part of the Website and special functionality on the Website as far as accessible only to Users after the introduction of a personal username and password. This applies among other things (but not exclusively) for all parts of the Platform that have been set up by FS to:
A. to manage customer, person, contact, contract, billing and payment data necessary for the execution of the agreement between FS and the Counterparty and / or
B. to receive and manage profile data and other content from Counterparties before publishing them on the Platform for the benefit of the Counterparty and / or
C. to place, as well as change job and otherwise edit and manage and / or
D. To respond, as well as to modify, supplement and otherwise manage and / or
E. enable a Counterparty to freely organize personal pages in order to present itself to Visitors or other Users.
F. all APIs that can be used by Counterparties to make more automated use of the functionality available in the User section.

To submit: the submission of a vacancy by a Counterparty to FS with the aim of bringing this to the attention of Visitors by publication. Placing advertisements on the advertisement board and statements and reactions to the discussion forum on the Platform is not covered by this definition.

Vacancy: a concrete interpretation of a demand for work.

Reaction: the result to be published of ‘To react’ consisting of text and attachments. Responses are published by FS on the platform. Placing advertisements on the advertising banner and statements and reactions to the Platform is not covered by this definition.

To react: writing, editing and finally sending a message via the website for publication, in relation to a specific vacancy to an Employer by a Jobseeker or Intermediary. Responding can be public where the Response is fully readable for other Visitors and can be private, with the Response limited for other Visitors. Placing statements and reactions to the discussion forum on the Platform is not covered by this definition.

Profile Pages: all web pages that have been filled in by a User in the User Area and that serve to present the Counterparty to Visitors.

Conditions: these general terms and conditions of FREELANCER SELECT B.V. on the WORKNL.EU platform.

 

 

 

  

 

 

 

 

3. OBLIGATIONS FS
3.1 In the performance of its services FS is obliged to exercise due care as large as can reasonably be expected of it, in which case FS is free in the way in which it provides its services and FS is at all times unrestrictedly entitled to the execution of its services to third parties.

3.2 FS makes every effort to create a user experience that is as relevant as possible within the framework of the agreements it makes with Users and Business Partners. Part of a relevant user experience is clarity about the most common role Users play on the market. For this, FS has three standard classifications: Jobseeker, Employer and Intermediary. Based on the data that Users provide when registering and completing their Profile Pages, as well as data from external sources, FS classifies each User as a Jobseeker, Employer or Intermediary.

3.3. FS is committed to the continuous and correct operation of the Website. If it is desirable for maintenance or expansion to (temporarily) restrict access to the Website, FS will attempt to make these restrictions at times that cause visitors and other parties to experience the least possible inconvenience.

3.4 FS will endeavor to prevent misuse as referred to in Article 4.2. This effort may mean that FS sometimes ‘fake’ Users and ‘fake’ Vacancies between real Users and Vacancies in order to detect possible abuse.

3.5 If FS finds abuse as referred to in Article 4.2, it shall be obliged to take enforcement action against the party that is guilty of the abuse, whereby FS may assume that incidents are not isolated in determining the degree of sanctioning them. but have a structural character.

 

 

 

4. USERS’ OBLIGATIONS

4.1 The User who makes an agreement with FS via the Platform by accepting an offer from FS for a paid or unpaid service through the Platform, has the obligation to check all data entered during the registration process and inaccuracies in the information provided or data mentioned necessary for the execution of the agreement but also ensures that the data published on profile pages is correct. As long as there is an agreement between FS and User, User has the obligation to notify FS of changes to his personal, contact, location address and profile details without delay. In case of doubt about the identity of a User, FS can ask the User for a copy of proof of identity.

4.2 Every User has the duty to refrain from abuse. Abuse is the case if abuse can be objectively determined and – in case this objective determination is not possible – if FS receives complaints from other Users about behaviors that qualify as abuse. Abuse includes, but is not limited to:
i. If Users, whether or not under false pretenses, use the Platform improperly to favor or disadvantage Users or third parties in the broadest sense of the word.
ii. Any use of the Platform whereby the User is deliberately or accidentally not completely transparent about his identity and role on the market when setting up Profile Pages, To submit and Reactions (Jobseeker, Employer, Intermediary) with as a possible side effect a commercial gain or a lessening commercial disadvantage, which would not have taken place to a lesser or lesser degree with transparency.
iii. Committing acquisition to Users other than for which the Platform is intended (for example, to build a competitive platform that primarily provides more or less the same need as the Platform).
iv. Distributing Placed Jobs outside the Platform or on competitive platforms as referred to under iii., Unless the User has placed the relevant Vacancy himself.
v. The Submission of vacancies by Intermediaries without the Employer to whom the recruiting staff will ultimately be made available has explicitly given permission for Placement of the relevant Vacancy by that Intermediary.
vi. Placing direct contact details (email, fax, telephone, www address, social media addresses, etc.) on Profile Pages, in Reactions and in Job Opportunities, unless written permission has been obtained from FS.
vii. Indirect acquisition, the following forms of abuse are possible:
• Copying and republishing on another Content website without prior written permission from FS,
• Submission of vacancies without the Final Employer (the organization in favor of which the requested professional ultimately provides his services) or the Intermediary who had obtained permission from the Final Employer prior to the Placement on the Platform to the Placing User demonstrably given his written consent for the Placement. Abuse is immediately applicable if the Placement of a Vacancy at the first request of FS cannot demonstrate the written consent as referred to in this paragraph within 24 hours. If this consent cannot be made plausible after the aforementioned 24 hours with documents or electronic mail, FS is entitled to suspend access rights to the Platform and any other sanctioning as referred to in the Terms and Conditions.
viii. not correctly closing (i.e. archiving) vacancies. Employers must close their vacancies as soon as they are filled in with candidates or do not have to be filled in further.

4.3 In order to guarantee the continuity of the Platform in the long term, Users are obliged to maintain compliance with the Conditions within their own organization. If FS establishes that a User commits an abuse as referred to in Article 4.2 of this article, the User is obliged – after having been informed of the abuse in writing by FS – to end this abuse without delay, failing which the User:
i. If the Counterparty is in default without further notice and from that moment onwards the Platform causes damage for which it is liable.
ii. Temporary delivery of services can be withdrawn or canceled access to (parts of) the platform can be denied (deliveries under agreements will be suspended in this case, whereby the Counterparty cannot hold FS liable for any disadvantage it encounters).
iii. It must take into account that FS has the right to inform its Users about concrete measures it has taken to realize the removal of the abuse by the Counterparty. FS is free to choose the medium that it uses for communication with its Users. FS is free to mention the identity of the Counterparty in this communication and the Counterparty is not entitled to any compensation for damage resulting from this communication, even if later an independent third party finds that a sanctioning measure has been disproportionate.

4.4 In situations involving deliberate abuse, FS has the right to demand a penalty from User (whereby the User is obliged to pay on first request) of five thousand Euros per violation and one thousand Euros per day or part of a day that this violation continues. FS will be very reluctant in the exercise of its right under this paragraph and for exercising its right under this paragraph to inform the relevant User or Employer User in writing to stop the abuse and to give it a reasonable period of time within which such measures may be taken to prevent the misuse. to strike. Intentional misuse will in any event occur if an Employer User has not been able to stop the abuse definitively after this reasonable period and does not cooperate transparently, constructively and adequately with FS to stop the abuse.

 

 

 

  

 

5. EXTENSION, PRICES, INVOICING, PAYMENT

5.1 Unless stipulated otherwise in the relevant agreement, agreements are of a continuous nature with automatic renewal and a notice period of 30 calendar days. Cancellation is done by e-mail to info@WorkNL.eu, so that the moment of cancellation afterwards for FS and the Counterparty cannot be questioned. The party that invokes timely or late cancellation can only do this appeal by submitting the dispatch or delivery. acknowledgment of receipt of the cancellation concerned.

5.2 An agreement is deemed to be (renewed) renewed as soon as termination by cancellation is no longer possible with due observance of the notice period. The length of the renewal will always follow the last day of the initial or previously extended duration of the contract.

5.3 FS is entitled to adjust its prices with electronically concluded agreements which are tacitly renewed with effect from an extended term of the agreement, whereby it must announce the new price for the future subscriptions via its Website and by means of the newsletter at least 14 days before the notice period of the then valid agreement expires and the renewal at the adjusted price actually takes place.

5.4 In the case of agreements with other parties with whom FS has entered into a written agreement with ‘wet’ signature (which has therefore not been created on the Website), FS is entitled to adjust its prices no more than once every six months. FS must communicate price changes in writing and concerned the Counterparties to terminate their agreement if they do not wish to pay the adjusted price for the services provided.

5.5 FS is entitled without restriction to introduce different types of contracts for different market segments. FS is not bound to any contract types and is entitled to add and remove contract types.

5.6 FS invoices all Counterparties the full price to be paid as soon as cancellation by cancellation is no longer possible with due observance of the notice period.

5.7 FS uses a payment term of 28 calendar days.

5.8 Prices agreed between FS and the Counterparty can always be increased with VAT.

5.9 To invoice the administration of FS is leading, normative and binding, unless the Counterparty can make it plausible that there is an error in the administration of FS. The Counterparty shall be deemed to have made such a mistake plausible if the Counterparty is able to provide figures from an independent administrative system of a third party that clearly point to a substantial irregularity and that it has given FS a reasonable period of time for access to the independent administrative system for verification.

5.10 If payment by the Counterparty has not been received in full after the expiration of an agreed payment term, FS shall be entitled to charge EUR 10 administration costs for each reminder and EUR 10 administration fee for each reminder it sends before full payment is received. FS will apply a payment term of 5 calendar days on the reminder and notice.

5.11 Without prejudice to articles 5.6 and 5.7: If after the expiry of the payment term on payment reminder and payment full payment is not made, the Counterparty is in default without further notice of default being required. From the moment that there is a default, then:

i. Counterparty owed (i) collection costs of 10% on the total of the outstanding total amount plus administration costs as referred to in Article 5.11, the statutory interest rate for commercial transactions plus three percent over the total amount plus administration costs and collection costs as well as (iii) any additional costs incurred by FS to collect its receivables.

ii. FS is entitled to suspend its delivery to the Counterparty in the form of granting any access to the Platform in full or in part without further notice, without FS being obliged to compensate for any damage resulting from such suspension and without FS being obliged to do so. to compensate the Counterparty for the period that he was denied access as a result of his non-performance.

5.12 Payments made are made first to settle interest, then collection costs, then administration costs and finally to settle the outstanding principal sum.

5.13 Objections such as dispute of invoices can only be made in writing up to 21 calendar days after the date on which the invoice was sent with regard to the invoiced, failing which all rights of complaint will expire. This is done by e-mail to info@WorkNL.eu, so that the moment of cancellation afterwards for FS and the Counterparty cannot be questioned.

5.14 An objection or dispute does not release the Counterparty from his payment obligation. Nor does it provide any room for any form of postponement of payment or suspension of any other obligation of the Counterparty towards FS.

5.15 The Counterparty is only entitled to set off amounts due if agreement has been reached between the Counterparty and FS about the chargeability of the claim with which the Counterparty wishes to set off.

5.16 FS is entitled at all times to increase its prices per January 1 of each year without further notice with an inflation correction the size of the CBS consumer price index.

 

 

 

 

 

 

6. DELIVERY, FORCE MAJEURE AND UNCERTAINABLE DEFICIENCY

6.1 If FS has agreed with the Counterparty a term within which FS will deliver, then this period shall be considered as indicative and not as fatal. FS is then obliged to make a reasonable effort to meet the delivery time. In the event of exceeding, FS is not in default solely on the grounds of non-fulfillment of the delivery period.

6.2 If FS guarantees delivery of e-mail notifications within a certain period, then it guarantees a best efforts obligation to send out these e-mail notifications within the set term. In discussions about whether a certain e-mail notification is sent (in time), FS will not have to log and archive that specific e-mail notification. The overall server performance over a longer period of time and the percentage of e-mail notifications that are sent within the set time limit for all Employers together are decisive and binding in such issues. FS makes every effort to send at least 99% of the e-mail notifications (in time).

6.3 If FS has agreed with the Counterparty certain quantities that FS will deliver, FS is obliged to make a reasonable effort to collect the quantities to be delivered. FS is not in default if the numbers supplied are too low. As long as FS observes the reasonable effort obligation, it remains entitled to make deliveries and invoice accordingly. In case of delayed deliveries, the Counterparty owes the proportional part of the agreed payment, which – if no shorter billing period has been agreed – is invoiced at the latest 30 calendar days after delivery of the delivered part.

6.4 Every delivery guarantee that FS makes has to apply as an obligation of effort between FS and the Counterparty.

6.5 If a situation arises in which FS does not deliver the agreed numbers, this can never give the Counterparty the right to demand FS
(a) that FS suspends or terminates relationships with customers or suppliers
(b) that FS adapts its website in order to deliver higher numbers.
Nor can the relevant Counter Party require FS in this situation that FS renounces intended changes in layout and user interaction on the Platform. FS is at all times free to set up the Platform of its own choice, in which case it must be asserted that images, texts, fonts, font sizes and other elements that have been formulated in offers and agreements do not bind or limit FS in the further development of the Platform resp. the development of new products. A Counterparty cannot exercise any rights to influence such developments in its favor.

6.6 FS is not obliged to comply with any obligation if it is prevented from doing so as a result of a circumstance that is not due to its fault, and not under the law, or in terms of current views for its account, and if there is a case of force majeure. By force majeure is meant in the Conditions, in addition to what is understood in the law and jurisprudence, all external causes, foreseen or not foreseen, on which FS cannot exert influence, as a result of which FS is unable to meet its obligations. FS also has the right to invoke force majeure if the circumstance that prevents (further) fulfillment of an agreement with the Counterparty occurs after FS should have fulfilled its obligation.

6.7 In the event of misuse as referred to in Article 4.2, the User cannot invoke force majeure.

6.8 If a Counterparty does not or does not fully comply with its obligations under an agreement or the Conditions, then FS is entitled to suspend its services in general and all its deliveries to the Counterparty in particular, or to terminate the agreement with the Counterparty. to free choice of FS, after which

(a) all amounts owed by the Counterparty become immediately due and payable
(b) The Counterparty cannot claim direct or indirect damage as a result of lost income, costs incurred or otherwise.
6.9 If, to the exclusive assessment of FS, FS can expect that
(a) The Counterparty will not (partially) comply (in time) as agreed or
(b) The Counterparty will not (be able to) pay for deliveries of FS as agreed, FS has the right to terminate the agreement between the Counterparty and FS respectively to suspend all deliveries and performances of FS to the Counterparty, without judicial intervention and without any notice of default being required, in which FS shall also be released from all restrictive provisions arising from previous agreements with the Counterparty.

6.10 In any case, a situation as referred to in article 6.9 will apply if and as soon as (i) the Counterparty is declared bankrupt,
(ii) the Counterparty applies for (provisional) suspension of payment,
(iii) the Counterparty loses the power of disposal and / or legal capacity with regard to his assets or part thereof by virtue of executory attachment, sub-curation or otherwise;
(iv) a bankruptcy is requested by a third party for the Counterparty.

6.11 FS facilitates the interests of users with a different background in education, language, culture and (work) experiences in relation to finding a job. To this end, FS Content will support in multiple languages. In case of contradiction between the different languages, the Dutch Content is binding.

 

 

 

7. INTELLECTUAL PROPERTY AND EXCLUSIVITY

7.1 FS is entitled to free and unlimited publication on the Platform of all Content and brand and trade names of the Counterparty from the beginning of the agreement until the end of the agreement.

7.2 The Counterparty guarantees that it is entitled to dispose of the intellectual property as referred to in Article 7.1.

7.3 All intellectual property rights with regard to the software developed by FS on behalf of the Counterparty or not are vested in FS. The Counterparty refrains from multiplying and disclosing the software (including user interface, screens and (source) code). The Counterparty will refrain from any use of the developed concept without the prior written consent of FS.

7.4 If the Counterparty acts as Employer or Content Partner and delivers to FS as part of the agreement with FS Content, then the Counterparty guarantees that this Content (a) has been tailor-made for FS by or in Vacancy of the Counterparty and therefore unique and exclusive to FS is made available,
(b) on no other website this Content will be published,
(c) The Counterparty may not exercise any third-party rights that may limit the free, unrestricted publication of the Content by FS or exercise rights that are contrary to the exclusive rights of FS in relation to the Content.

7.5 Without prejudice to Article 6.7: If Content is unlawfully published by third parties, FS may demand all reasonable cooperation from the Counterparty from whom it (partially) acquired ownership or use rights up to 48 months after the Content was made available to FS in its efforts to illegal publication.

 

8. LIABILITY

8.1 FS is not liable towards the Counterparty for direct or indirect damage that is not caused as a result of intent, fault and / or gross negligence on the part of FS.

8.2 FS is not a party to agreements in respect of the vacancy that are concluded via the Platform between Users.

8.3 Without prejudice to Article 8.1, FS shall not be liable towards the Counterparty for claims that third parties make to the Counterparty. In particular, this provision applies to claims by third parties at the Counterparty arising directly or indirectly from
(a) an incorrect functioning of the Website and
(b) errors in the processing of Vacancies and other data to be published

8.4 Without prejudice to Article 8.1, FS shall not be liable towards the Counterparty for lost income and costs incurred insofar as these arise directly or indirectly from (a) errors on the Website,
(b) errors in the collection and processing of Vacancies and other data to be published,
(c) temporary or permanent cancellation of (parts of) the Website,
(d) the cooperation in general and / or
(e) suspend or terminate agreements or deliveries, regardless of the ground on which the suspension or termination took place and regardless of whether the suspension or termination against the Counterparty was lawful or proportional.

8.5 The Counterparty is liable without limitation for damage as a direct or indirect consequence of abuse (as referred to in Article 4.2) committed by itself and by Service Providers on whom it can exert a significant influence.

8.6 The Counterparty is liable without limitation for damage that arises directly or indirectly from abuse as referred to in article 4.2. If the Counterparty does not immediately terminate this abuse after FS has requested the User in writing to terminate the abuse, the Counterparty pays a fine of five thousand Euros per day without prejudice to the right of FS to claim additional compensation.

8.7 The Counterparty indemnifies FS against claims that third parties make to FS that arise directly or indirectly from the non-performance by the Counterparty of articles 7.2 and 7.4. This indemnity also covers all costs incurred by FS to defend itself against the claims referred to in this paragraph.

8.8 Without prejudice to the provisions of article 8.1 up to and including 8.4, if FS is or will be liable to the Counterparty – FS is fully liable for the amount that the Counterparty owes to FS during the last 3 months, whereby FS is entitled to settle the liability arising from outstanding invoices (even if the payment period on these invoices has not yet expired) and future deliveries (in so far as these have already been agreed in a limited or unlimited quantity at an already fixed price).

 

9. OTHER PROVISIONS

9.1 FS and the Counterparty will not make any announcements to third parties regarding their (content of the) agreement, other than after prior consultation, unless the agreement could already have been known to a wide audience. This provision remains in force until 24 months after the end of the agreement.

9.2 After all agreements between FS and the Counterparty have ended, Articles 7.1, 9.1 and 9.5 remain in force until the terms mentioned in these provisions have expired.

9.3 General or other conditions of the Counterparty do not apply unless their applicability has been expressly agreed in writing with FS and the relevant set of conditions has been demonstrably handed to FS.

9.4 If a Counterparty acts in violation of applicable provisions and FS makes no objection to this, the absence of objection can never be interpreted as FS’s resignation in non-compliance with the provisions, nor as acceptance of a new form of performance. FS retains all its rights unless it explicitly declares to the Counterparty in writing that it will no longer claim the aforementioned rights.

9.5 All rights and claims, as stipulated in these Terms and Conditions and in any further agreements on behalf of FS, are also stipulated for the benefit of the intermediaries and other third parties engaged by FS.

9.6 The Terms and Conditions can be revised periodically by FS. The Conditions that apply to an agreement are always the Conditions as published on the Website at the time of the signing of the agreement between FS and the Counterparty. The administration and archives of FS are decisive for this. If a provision in the Terms and Conditions conflicts with any provision in an agreement with the Counterparty, the deviating provision in the agreement shall prevail.

9.7 If any provision of the Terms and Conditions or an agreement is invalid or non-binding, the provisions will remain in effect and FS and the Counterparty will, in good consultation, replace the invalid or non-binding provision with another that connects as closely as possible with the invalid or non-binding provision was meant.

9.8 Copies and numbering of articles are only intended to facilitate the reference to articles and will not affect the meaning and interpretation of the relevant articles.

9.9 The definition of words in singular also includes the plural form thereof and vice versa. If a gender is indicated in relation to persons or parties, this designation also applies to the other gender. If a verb is defined in a definition, conjugations of this verb written with a capital letter apply without prejudice to the (conjugated) definition.

9.10 Dutch law applies to the relationship between FS and the Counterparty. In disputes the court of Utrecht decides.

Click here for our privacy policy & cookies statement.

WhatsApp chat